روی لوله آب ضربه بزنید
روی لوله آب ضربه بزنید
روی لوله آب ضربه بزنید

مهارت 4.5

امتیاز بازی 3,546 نظر
4.5
کمک به لوله کش کوچک لوله ها را به هم متصل کنید و سعی کنید به عنوان امتیاز زیادی که ممکن است در این بازی پازل به چالش کشیدن! مسیری را از شیر تا قطعه انتهایی ایجاد کرده و جریان آب را تماشا کنید. لوله های سبز قابل چرخش هستند ، لوله های زرد تغییر یافته و لوله های قرمز به هیچ وجه قابل جابجایی نیستند. سریع باشید چون زمان شما محدود است و سعی کنید تا حد امکان سطح بیشتری را پاک کنید!